Etický kodex hostitele a Zásady poskytování homesharingu

Jaká jsou základní pravidla profungování homesharingu pro rodinu i pro hostitele?

Pravidla pro fungování homesharingu hostitelům vymezuje Etický kodex hostitele

 • Hostitel respektuje svěřené dítě jako jedinečnou lidskou bytost obdařenou právy hodnými ochrany.
 • Hostitel volí náplň společného času s ohledem na zájmy a prospěch dítěte, vyhýbá se aktivitám, které by mohly být pro dítě zdravotně či psychicky rizikové.
 • Hostitel jedná tak, aby během péče chránil důstojnost a zájem dítěte, zejména ve vztahu s veřejností.
 • Hostitel v rámci své péče usiluje o celkovou spokojenost a pohodu dítěte. Činí tak s pochopením, úctou, trpělivostí a empatií.
 • Hostitel respektuje specifické potřeby dítěte, zejména v oblastech zdraví, chování, bezpečí, dovedností a komunikace.
 • Hostitel se k rodičům vztahuje s respektem. Ctí autonomii a důstojnost dítěte i jeho rodiny.
 • Hostitel zachovává mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se týkají dítěte a jeho rodiny.

Pravidla spolupráce mezi hostitelem, rodinou a organizací popisují Zásady poskytování homesharingu

 • Rámec hostitelského setkání je dán Plánem péče, na jehož tvorbě se podílí podpůrný tým organizace, hostitel a rodiče a, je-li to možné, i dítě samo. Plán péče je závazný pro všechny zúčastněné.
 • Hostitel a rodiče spolu sdílejí informace o celkovém stavu dítěte. Rodič nezamlčuje důležité okolnosti, které by mohly mít vliv na průběh setkání s hostitelem, a stejně tak hostitel následně informuje rodiče o průběhu setkání a nezamlčuje skutečnosti důležité pro další péči.
 • Hostitel dbá na to, aby k poskytnutí hostitelství vždy docházelo v čase a místě, na kterém se shodly všechny strany, jež jsou do procesu zapojeny. Hostitel dbá na to, aby detaily jednotlivých návštěv byly vyjasněny v předstihu tak, aby nikdo neměl pochybnosti a obavy.
 • Jakákoliv změna či zrušení setkání ze strany hostitele či rodiny musí být oznámeno druhé straně s dostatečným předstihem. Pokud je třeba homesharing zrušit z nepředvídaných důvodů, informují rodiče či hostitel druhou stranu neprodleně.
 • Hostitel dbá na to, aby vytvořil optimální podmínky pro dobrou péči a přizpůsobil se v rámci možností potřebám dítěte. Adaptační průvodce má právo během setkání hostitele a dítě navštívit.
 • Hostitel a rodiče komunikují s podpůrným týmem organizace otevřeně o všech skutečnostech, které by mohly dobrý průběh homesharingu ovlivnit jak na jejich straně, tak na straně dítěte samotného.
 • Rodič i hostitel se v případě obav a pochybností obrací na podpůrný tým organizace.
 • Pokud chce hostitel hostitelství v rodině ukončit, nebo rodiče chtějí přestat hostitelství využívat, oznamují to organizaci neprodleně a, pokud je to možné, s tak dostatečným časovým předstihem, aby se všichni zúčastnění mohli na novou situaci připravit.
 • Vytvoření bezpečného a stabilního homesharingu pro dítě je společný úkol rodičů, hostitelů a podpůrného týmu organizace.

Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje.

Kateřina Klugová

Hostitelka

Dorka dokáže přinést do společenství mnoho zajímavých zkušeností a rozšířit nám pohled na svět.

Standa Sarkisov

Hostitel

Chcete se zapojit do homesharingu?

Oslovte organizaci, která je vám nejblíž.